پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتسامانه خدمات آموزشی اداره کل دانشجویان

آیین نامه آموزشی دوره های  کارشناسی ارشد

آیین نامه اعطای بورس تحصیل داخل کشور


 
آشنایی با برخی از آئین نامه های آموزشی دوره های کارشناسی ناپیوسته

دریافت فایل آیین نامه اجرایی پوشش و اخلاق حرفه ای دانشجویان در محیط های آزمایشگاهی - بالینی فصل اول

  دریافت فایل آیین نامه اجرایی پوشش و اخلاق حرفه ای دانشجویان در محیط های آزمایشگاهی - بالینی فصل دوم


آشنایی با برخی از آئین نامه های آموزشی دوره های کارشناسی ناپیوسته
 
(مصوب جلسه 339 شورای عالی برنامه ریزی اردیبهشت ماه 1376)
 
تعاریف : در این آئین نامه تعاریف زیر پذیرفته شده است .
 
دانشکده :
دانشکده واحدی از یک دانشگاه است که در رده خاصی از علوم فعالیت دارد.
 
گروههای آموزشی :
گروه آموزشی واحدی از یک دانشکده یا یک دانشگاه است که در یک رشته خاص یا چند رشته متجانس فعالیت دارد.
 
اداره آموزش :
منظور از اداره آموزش یک واحد اداری در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی, انتخاب واحد, انجام امتحانات , ‌جمع آوری نمرات واعلام نتایج را برعهده دارد.
 
فصل اول : ‌نام نویسی
ماده 3 ) دانشجو موظف است در هر نیمسال , در زمانی که دانشگاه اعلام می کند, برای ادامه تحصیل وانتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی بدون اطلاع و عذر موجه, ‌در یک نیمسال, به منزله انصراف از تحصیل است. در صورت تاخیر و یا عذر موجه , حق انتخاب واحد وادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد.
 
فصل دوم : نظام آموزشی تعریف واحد
ماده 5 ) آموزش در تمام دانشگاههای کشور مبتنی برنظام واحدی است. در نظام واحدی, ارزش هر درس یاتعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس, به همان درس محدود است. هر واحد درس , مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورتنظری 17 ساعت, عملی (یا آزمایشگاهی) 34 ساعت, کارگاهی ( یا عملیات میدانی) 51 ساعت, کارآموزی و کارورزی (یا کار درعرصه) 68 ساعت, در طول یک نیمسال تحصیلی ( یا دوره تابستانی) و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود. در مورد رشته هایی که دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن, توسط استاد مربوط تعیین می شود.
 
 فصل سوم : واحدهای درسی وطول مدت تحصیل تعداد واحدها
ماده 10 ) دوره های کارشناسی ناپیوسته : بین 68 تا 72 واحد
تعداد واحد انتخابی در نیمسال تحصیلی
ماده 11 ) هر دانشجو می تواند در هرنیمسال حداق 12 واحد و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب کند.
تبصره 3 : اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد می تواند با نظر دانشگاه در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.
 
طول دوره
ماده 13) حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال و در دوره کارشناسی پیوسته 6 سال است. درصورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره و در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود.
 
فصل چهارم : حضور و غیاب حضور در جلسات درس
ماده 14 ) حضور در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است وساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از 17/4 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند, درغیراینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.
ماده 15) غیبت غیرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحانات آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد.
 
 فصل پنجم : حذف اضافه
ماده 17 ) دانشجو می تواند در هرنیمسال تحصیلی, فقط در مهلتی کمتر ازدوهفته, پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا نماید, مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.
حذف اضطراری
ماده 18) درصورت اضطرار, دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده, فقط یکی از درسهای نظری خود را با تائید گروه آموزشی مربوط حذف کند, مشروط بر آنکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از 17/4 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نباشد.
فصل ششم : ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو
معیارهای ارزیابی
ماده 21 ) معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجودرهر درس به صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می شود.
ماده 22) حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است. دانشجویی که در هریک از دروس الزامی مردود شود, در اولین فرصت , ملزم به تکرار آن است. با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود.
ماده 26 ) در پایان هر نیمسال تحصیلی, میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال و در پایان دوره تحصیلی , میانگین کل نمرات دانشجو, محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود.
مشروطی
ماده 27) میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد, درغیراینصورت , نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد, بصورت مشروط خواهد بود.
اخراج دانشجوی مشروط
ماده 29) درصورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در سه نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی, اعم از متوالی یا متناوب , کمتر از 12 باشد درهر مرحله ای که باشد,‌ از ادامه تحصیل محروم می شود.
 
فصل هفتم : مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل
ماده 33 ) دانشجو می تواند در هریک از دور های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای 2 نیمسال متوالی با متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
تبصره : مدت مرخصی تحصیلی, جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.
 
فصل نهم : دانشجوی مهمان
ماده 52 ) هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی, یا دو نیمسال در دوره کارشناسی, ‌در یک دانشگاه بطور تمام وقت, ‌بصورت مهمان تحصیل کند. در هر حال نباید تعداد دروسی را که دانشجو بصورت مهمان (چه بصورت تمام وقت و چه بصورت تک درس) در یک یا چند دانشگاه گذرانده است, ‌از 40 درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند.
 
فصل دوازدهم : فراغت از تحصیل
ماده 64 ) دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از دوره های کاردانی,‌کارشناسی ناپیوسته پیوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد, فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود.
ماده 65 ) ‌میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل, باید حداقل 12 باشد, تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند. درصورتی که میانگین نمرات دانشجو از 12 کمتر باشد, چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد, می تواند حداکثر تا 20 واحد درسی از درسهایی را که با نمره کمتر از 12 قبول شده است در یک نیمسال تحصیلی (‌در دوره کاردانی) و 2 نیمسال تحصیلی ( در دوره کارشناسی) مجدداً انتخاب و آن درس را تکرار کند, تا میانگین کل خود را جبران نماید. در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه برنمرات قبلی,‌ در کارنامه دانشجوثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود.
 
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی , کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته
مصوب بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
مورخ 23/3/83
 
 آیین نامه آموزشی دوره کاردانی, کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته در 12 فصل, 69 ماده و 81 تبصره در بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 23/3/83 به تصویب رسید.
این آیین نامه از ابتدای سال تحصیلی 84- 1383 برای آن دسته از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تابعه وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی    می شوند, لازم الاجرا است و از این تاریخ به بعد کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین نامه , لغو می شود.
 رای صادره در بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 23/3/83 در مورد آیین نامه آموزشی دوره کاردانی وکارشناسی پیوسته و ناپیوسته صحیح است , به واحدهای مجری ابلاغ شود.
مورد تایید است
دکترمحمدرضا صبری   
دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
 
 
مورد تایید است 
  دکتر مسعود پزشکیان
 وزیربهداشت, درمان و آموزش پزشکی
   و رئیس شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
 

آیین نامه آموزشی مقاطع کاردانی, کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب بیست و ششمین جلسه شورا ی عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 23/3/83 بعد از نظرخواهی گسترده از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی , در جلسات متعدد یکساله کمیته تدوین و تفسیر آیین نامه ها و مقررات آموزشی دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گرفت و در این بازنگری حداکثر تلاش ممکن در جهت رفع ابهام از مواد وتبصره های مختلف آن و همچنین استفاده از تمامی نظرات سازنده و مثبت دانشگاهها صورت گرفته است . باتوجه به حجم تغییرات توصیه می گردد کلیه مفاد این آیین نامه مورد توجه وعنایت ویژه کارشناسان و مسئولین محترم ادارت آموزش دانشگاهها و دانشکده قرار گیرد, تا ضمن اجرای دقیق مقررات از تضییع حقوق دانشجویان جلوگیری به عمل آید. لازم به ذکر است مفاد ماده 10 آیین نامه مطابق مصوبه جلسات دهم, چهاردهم و هیجدهم شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 30/7/79 , 15/2/80 و 11/3/82 درخصوص حداقل وحداکثر واحدهای درسی در مقاطع کاردانی, کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته می باشد وجهت هریک از رشته ها در مقاطع مذکور پس از بازنگری برناه آموزشی رشته مربوطه لازم الاجرا است. لذا تا زمانی که برنامه جدید بازنگری شده ابلاغ نشده است برنامه قبلی و سقف واحدهای قبلی به قوت خود باقی است.
 در خاتمه لازم است از همکاری صمیمانه مسئولان آموزشی دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی در ارسال نظرات مفید و سازنده و نیز از اعضای کمیته تدوین و تفسیر آیین نامه ها و مقررات آموزشی وکارشناسان این دبیرخانه که با شرکت در جلسات متعدد, این دبیرخانه را در بازنگری آیین نامه یاری دادند تشکر و قدردانی نمایم. 
 
فصل اول
 شرایط ورود و نام نویسی
 
شرایط ورود :
ماده 1 ) شرایط ورود به دوره های کاردانی, کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته , اعم از دوره های روزانه و شبانه بشرح زیراست :
1-1-    پذیرفته شدن در آزمون ورودی .
1-2-    برخورداری از سلامت تن و روان براساس ضوابط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
1-3- مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی , برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
1-4- داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه ( نظام قدیم) و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی ( نظام جدید ) از داخل یا خارج از کشور, مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ( باتوجه به نظام جدید آموزش متوسطه) یا برابر آن برای آموزش های حوزوی ( مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ) و یا داشتن گواهینامه دوره کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته که حسب مورد به تایید وزارت علوم, تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.
1-5- سپردن تعهد خدمات براساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقررات که از طریق مراجع ذیربط صادر می شود.
تبصره 1 : چنانچه دانشجو باتوجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور از سلامت جسمی و روانی لازم برای رشته پذیرفته شده برخوردار نباشد, براساس نظر شورای پزشکی دانشگاه اجازه تحصیل در رشته اعلام شده را ندارد.
تبصره 2 : ارائه تاییدیه تحصیلی دوره متوسطه نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید در زمان ثبت نام وحداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی و ارائه اصل گواهی نامه پایان دوره متوسطه یا اصل گواهینامه دوره پیش دانشگاهی حداکثر تا یکسال بعد از ثبت نامه اولیه الزامی است.
تبصره 3 : پرداخت شهریه , دانش آموختگان را از انجام دیگر تعهدات قانونی خاص معاف نمی کند.
تبصره 4 : در مورد دانشجویان شبانه به هنگام نام نویسی در هر نیمسال تحصیلی , پرداخت شهریه به دو صورت ثابت و متغیر, برابر ضوابط مربوط, علاوه بر رعایت سایر شرایط الزامی است.
تبصره 5 : چنانچه دانشجوی دوره روزانه بدون اراده شخصی و به دلیل مشکلات دانشگاه به دوره شبانه معرفی گردد از پرداخت هرگونه شهریه اعم از ثابت و متغیر معاف خواهد بود.
 
نام نویسی :
ماده 2 ) پذیرفته شدگان آزمون ورودی , موظفند در مهلت هایی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه اعلام می شود برای نام نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجعه نمایند. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون, انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
ماده 3 ) دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعلام می کند, برای ادامه تحصیل وانتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند, عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی در یک نیمسال بدون اطلاع وعذر موجه به منزله ترک تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد.
تبصره 1 : در موارد استثنائی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند باید دلایل آن را حداکثر یک ماه قبل از پایان همان نیمسال بصورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد, درصورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط شورای آموزشی دانشگاه, آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب و مرخصی تحصیلی برای آن نیمسال صادر می شود.
تبصره 2 : دانشجویی که ترک تحصیل نموده, چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.
ماده 4 ) دانشجودر یک زمان حق نام نویسی وادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هررشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیردولتی , روزانه و شبانه را نخواهد داشت. در صورت تخلف , به تشخیص کمیته نظارت برحسن اجرای مقررات آموزشی وزارت متبوع از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخاب محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد.
تبصره : دانشجویان ممتاز ( استعدادهای درخشان) از شمول این ماده مستثنی و تابع آئین نامه و ضوابط مربوط به خود می باشند.
 
فصل دوم
نظام آموزشی
 
واحد درسی:
ماده 5 ) آموزش در تمام دانشگاههای کشور مبتنی بر نظام واحدی است.
        در نظام واحدی, ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس, به همان درس محدود است.
        هر واحد درسی, مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظری 17 ساعت, عملی یا آزمایشگاهی 34 ساعت, کارگاهی و کارآموزی یا عملیات میدانی و کارآموزی در عرصه 51 ساعت, درطول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی, طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود. در مورد رشته هایی که دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژ در یک نیمسال متناسب با واحد آن, توسط استاد مربوط تعیین می شود.
 
سال تحصیلی :
ماده 6 ) هرسال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن شرایط و امکانات یک دوره تابستانی است. مدت آموزش هر نیمسال تحصیلی شامل 17 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش با رعایت مفاد ماده 5 است.
تبصره 1 : طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.
تبصره 2 : در موارد استثنایی و ضروری, شامل وقوع بلایای طبیعی, عدم امکان حضور استاد مربوط در طول 17 هفته , بیماری استاد و مواردی از این قبیل , به پیشنهاد دانشکده مربوط و موافقت شورای آموزشی دانشگاه, می توان درس یا درس هایی را در مدتی کوتاه تر از 17 هفته جهت کلیه دانشجویانی که آن درس یا درسها را اخذ کرده اند تدریس نمود, مشروط بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از میزان مقرر در ماده 5 این آیین نامه کمتر نشود و شرکت در کلیه کلاسها مطابق ساعات هر واحد درسی الزامی است.
 
حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی
ماده 7 ) تمام دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند.
تبصره : ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها , تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان در طول دوره, روش تدریس و جابجاکردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع برعهده دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی است.
 
دروس اختیاری :
ماده 8 ) دانشگاههای دارای هیات ممیزه می توانند باتوجه به برنامه آموزشی در هر رشته و به تشخیص گروه مربوط تعدادی از دروس اصلی مرتبط با رشته را تعیین و به عنوان دروس اختیاری به دانشجویان ارائه دهند, مشروط بر آنکه تعداد واحدها و طول دوره در هر رشته از سقف مجاز در این آیین نامه تجاوز نکند.
 
ساعات حل تمرین :
ماده 9 ) دانشگاهها می توانند در صورت لزوم به تشخیص گروه آموزشی و تایید دانشکده و دانشگاه, در هر رشته از دوره های کارشناسی تا 20 ساعت و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته, در طول دوره بیفزایند. این افزایش ساعت موجب افزایش واحد هر درس نمی شود.
 
فصل سوم
تعداد واحدها
 
ماده 10 ) تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی گروه پزشکی, برابر سرفصل برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی بشرح زیر است :
o        دوره کاردانی :                      64 تا 68 واحد
o        دوره کارشناسی :                130 واحد
o        دوره کارشناسی ناپیوسته:     65 واحد
 
ماده 11 ) هر دانشجوی دوره روزانه در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر تا 20 واحد درسی و دانشجوی دوره شبانه حداقل 10 وحداکثر 18 واحد را باید انتخاب کند.
تبصره 1 : درصورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد       می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده, در هر نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند. دانشجوی دوره شبانه که دارای این شرایط باشد می تواند حداکثر تا 20 واحد درسی را انتخاب کند.
تبصره 2 : در هر نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد در دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه معاف است.
تبصره 3 : تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است.
 
ماده 12) اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز نمی باشد.
تبصره 1 : درصورت ضرورت و به تائید شورای آموزشی دانشگاه اخذ حداکثر یک درس عمومی همراه با کارآموزی درعرصه امکان پذیر است. همچنین درصورتی که دانشجو تنها یک درس تئوری باقیمانده داشته باشد و قبلاً آن درس را اخذ نموده و در کلاسهای مربوط حضور داشته ولیکن در امتحان آن درس شرکت نکرده و یانمره قبولی کسب نکرده باشد, با نظر دانشگاه و تائید استاد مربوط می تواند آن درس را همراه با کارآموزی در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول ترم از طریق معرفی به استاد بگذراند.
تبصره 2 : چنانچه دانشجو در درس معرفی به استاد نمره مردودی گرفت در نیمسال بعد ملزم به انتخاب مجدد آن درس و شرکت در کلاس مربوط و کسب نمره قبولی است.
تبصره 3 : در مواردی که در نیمسال قبل از کارآموزی درعرصه دانشجوی دوره روزانه حداکثر 24 واحد درسی و دانشجوی دوره شبانه حداکثر 20 واحد درسی باقی داشته باشد, در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشکده می تواند کلیه آن واحدها را در آن نیمسال انتخاب نماید.
 
دروس پیش نیاز دانشگاهی :
ماده 13) آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورود دانشگاهها در دوره های کاردانی, کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته همه رشته های تحصیلی که نمره خام مواد امتحانی آنها در آزمون ورودی , در یک یا چند درس به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده, از حد نصاب معینی کمتر باشد, موظفند حسب نیاز رشته, دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند بعنوان دروس پیش نیاز دانشگاهی علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب , در اولین یا دومین نیمسال تحصیلی بگذرانند.
تبصره 1 : تعیین نوع درس, تعداد واحد, ریز مواد , نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی برعهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده و براساس پیشنهاد گروههای آموزشی است.
تبصره 2 : سازمان سنجش آموزش کشور, پس از اعلام نتایج آزمون ورودی , کارنامه پذیرفته شدگان, مشتمل بر نمره خام آنها را در هریک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاههای ذیربط قرار        می دهد.
تبصره 3 : ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها, در دانشگاهها از هر لحاظ از جمله ثبت نمرات در کارنامه دانشجو, احتساب در میانگین پایان نیمسال و مشروطی و میانگین کل نمرات دانشجو, مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است.
تبصره 4 : به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل 8 واحد از دروس پیش نیاز دانشگاهی را گذرانده باشند, حداکثر یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود.
 
طول دوره :
ماده 14 ) حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته روزانه 3 سال و در دوره کارشناسی پیوسته روزانه 6 سال و در دوره های شبانه به ترتیب 5/3 سال و 7 سال است . در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود.
 
فصل چهارم
حضور و غیاب
 
حضور در جلسات درس :
ماده 15 ) حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از 17/4 , عملی و آزمایشگاهی از 17/2 و کارآموزی و کارآموزی در عرصه از 10/1 مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند, در غیراینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.
تبصره 1 : غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 15 , درصورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدارک مستند و تشخیص استاد مربوطه موجه شناخته شود. نحوه برخورد با غیبت دانشجو (موجه یا غیرموجه) برعهده استاد و با تایید دانشکده خواهد بود.
تبصره 2 : در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده در ماده 15 باشد ولی غیبت او با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود, آن درس حذف می شود. در این حال رعایت حداقل 12 واحد برای دوره روزانه و 10 واحد برای دوره شبانه در هر نیمسال الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.
 
غیبت در امتحان :
ماده 16 ) غیبت غیرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد. تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان برعهده شورای آموزشی دانشگاه است.
 
 
فصل پنجم
حذف و اضافه
 
ماده 17 ) دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی , فقط در مهلتی کمتر از دوهفته پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر اخذ نماید یا دو درس اخذ شده خود را حذف یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید, مشروط بر آنکه تعداد واحدهای اخذ شده وی از حد مقرر تجاوز نکند.
تبصره 1 : غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه و یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیش آمد, جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو ( میزان تعیین شده در ماده 15 ) محاسبه ومفاد ماده مذکور اجرا خواهد شد.
تبصره 2 : حذف و اضافه در دوره تابستانی امکان پذیر نیست.
 
ماده 18 ) درصورت اضطرار, دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده, فقط یکی از درسهای نظری خود را به تاییدگروه آموزشی مربوط حذف کند, مشروط بر آنکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از 17/4 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً, تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد در دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه کمتر نشود.
 
ماده 19 ) حذف کلیه درسهای اخذ شده در یک نیمسال , حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان آن نیمسال تنها درصورتی مجاز است که بنابه تشخیص شورای آموزشی دانشگاه, دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت آن نیمسال برای دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد. محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در سنوات مجاز تحصیل دانشجو به عهده شورای آموزشی دانشگاه است.
تبصره : حذف کلیه درسهای اخذ شده در دوره تابستانی حداکثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.
 
فصل ششم
معیارهای ارزیابی
 
ماده 20 ) ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت در کلاس , انجام فعالیتهای آموزشی و نتایج امتحانات بین نی»سال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.
تبصره : برگزاری امتحان کتبی پایان نیمسال برای هر درس نظری الزامی است.
 
ماده 21 ) ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در واحدهای کارآموزی و کارآموزی در عرصه باتوجه به موارد زیر انجام می شود :
1-21- رعایت اخلاق اسلامی و حرفه ای و حفظ شئون دانشجویی و حسن رابطه با بیماران و مراجعین و کارکنان واحد مربوط
2-21- حضور مرتب و تمام وقت
3-21- دقت واحساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط واحد مربوط
4-21- افزایش مهارت و بهره گیری دانشجو از واحدهای کارآموزی و کارآموزی درعرصه
5-21- شرکت در امتحانات پایانی واحدها و کسب نمره لازم
 
ماده 22) نتیجه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو, براساس مفاد مندرج در ماده 20 و 21 به صورت نمره تعیین می شود و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددی بین صفر تا بیست مشخص می گردد.
 
ماده 23) حداقل نمره قبولی در هر درس نظری و آزمایشگاهی 10 و کارآموزی و کارآموزی در عرصه 12 می باشد. دانشجویی که در هریک از دروس اجباری مردود شود, در اولین فرصت, ملزم به تکرار آن است. با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین نیمسال مربوط و میانگین کل منظور می شود.
تبصره 1 : اگر دانشجویی در یک درس اختیاری مردود شود, به جای آن درس می تواند از جدول دروس اختیاری در برنامه مصوب , درس دیگری را انتخاب کند. با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین نیمسال مربوط و میانگین کل منظور        می شود.
تبصره 2 : هریک از دروس نظری و عملی نمره مستقل دارند, اما نمره دروس نظری – عملی که یک درس محسوب می شوند, معدل دو قسمت نظری و عملی و باتوجه به ضرایب هرکدام است. درصورتی که معدل دو قسمت نظری و عملی به 10 نرسد و یا یکی از آنها از 8 کمتر باشد, هرچند معدل به 10 رسیده باشد هر دو قسمت باید مجدداً تکرار شود.
 
ماده 24 ) در موارد استثنایی , نمره کارآموزی در عرصه و دروسی که در برنامه آموزشی مصوب, توام به پروژه ارائه می شوند در صورتی که به تشخیص استاد و تایید گروه آموزشی مربوط, تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد, ناتمام تلقی می گردد. نمره ناتمام باید حداکثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد, بدیهی است ثبت نمره ناتمام در نیمسالی خواهد بود که دانشجو واحد را اخذ نموده است.
 
اعلام نمرات
ماده 25) استاد موظف است گزارش نمره نهایی هر درس را حداکثر ظرف 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس به اداره کل آموزش دانشکده یا واحد مربوط تسلیم نماید.
تبصره : پس از اعلام نمره توسط آموزش , دانشجو می تواند حداکثر تا 3 روز پس از اعلام نتایج اعتراضات خود را کتباً به آموزش دانشکده اعلام کند تا رسیدگی لازم صورت پذیرد.
 
ماده 26 ) اداره آموزش هر دانشکده یا واحد ذیربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی, به آموزش کل دانشگاه تسلیم نماید.
تبصره : نمره پس از اعلام به آموزش کل دانشگاه غیرقابل تغییر است.
 
میانگین نمرات
ماده 27 ) در پایان هر نیمسال تحصیلی , میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال محاسبه و در پایان دوره تحصیلی نیز, میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود.
تبصره 1 : برای محاسبه میانگین نمرات, تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد کل واحدهایی که دانشجو برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است تقسیم می شود.
تبصره 2 : دوره تابستانی, به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود . نمرات دروسی که دانشجو در دوره تابستانی می گذراند, تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود.
 
نام نویسی مشروط
ماده 28 ) میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد درغیراینصورت, نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد , به صورت مشروط خواهد بود.
تبصره 1 : در مواردی که تعداد واحدهای ارائه شده توسط دانشگاه برای دورة روزانه کمتر از 12 واحد و برای دوره شبانه کمتر از 10 واحد باشد, آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نخواهد شد. ولیکن درصورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد. در مواردی که به علت مشکلات دانشجو, در دوره روزانه تعداد واحدها کمتر از 12 واحد و در دوره شبانه کمتر از 10 واحد باشد, آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب و درصورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی نیز محاسبه خواهد شد.
تبصره 2 : هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی و اولیاء او کتباً اطلاع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید. با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر, مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود.
 
ماده 29) دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در دوره روزانه و بیش از 12 واحد درسی در دوره شبانه را ندارد.
تبصره : در موارد استثنایی , در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه باتوجه به تعداد واحد باقی مانده و سوابق تحصیلی دانشجو, ارائه واحد بیشتر از حد مثرر به دانشجوی مشمول ماده 29 به عهده شورای آموزشی دانشگاه است. در هرصورت این تعداد بیش از 20 واحد درسی در دوره روزانه و 18 واحد درسی در دوره شبانه نباید باشد.
 
اخراج دانشجوی مشروط
ماده 30 ) در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی, اعم از متوالی یا متناوب و کارشناسی پیوسته در سه نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب, کمتر از 12 باشد در هر مرحله ای از دوره که باشد, از ادامه تحصیل محروم می شود.
 
ماده 31) دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد, از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته محروم می شود و یا دانشجویی که تمایل به ادامة تحصیل در آن مقطع را ندارد, می تواند پس از تطبیق واحدها مطابق قوانین و مقررات مربوط و گذراندن واحدهای کمبود در مقطع پایین تر و با رعایت سایر ضوابط مربوط, در دورة کارشناسی رشتة تحصیلی خود فارغ التحصیل شود.
تبصره 1 : درصورتی که مقطع پایین تر رشتة دانشجو در آن دانشگاه دایر نباشد دانشجو می تواند پس از اخذ پذیرش از دانشگاه دیگری که مقطع کاردانی رشته مربوط در آن دایر است ادامه تحصیل داده و فارغ التحصیل شود مدرک تحصیلی دانشجو توسط دانشگاه مقصد صادر می شود.
تبصره 2 : درصورتی که رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر , برنامه مصوب و دایر نداشته باشد, دانشجو می تواند با نظر گروه آموزشی مربوط, به یکی از رشته های موجود نزدیک به رشته تحصیلی خود, در مقطع پایین تر , در آن دانشگاه یا دانشگاه دیگر, تغییر رشته دهد و پس از تطبیق واحدها با برنمه رشته جدید مطابق مقررات مربوط وگذراندن واحدهای کمبود, در مقطع کاردانی رشته جدید فارغ التحصیل شود. بدیهی است که تطبیق واحدها و تعیین دروس کمبود, برعهده گروه آموزشی دانشگاه پذیرنده است حداکثر فرصت مجاز جهت اخذ پذیرش از دانشگاه دیگر یک نیمسال می باشد.
 
ماده 32) دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد, از ادامه تحصیل محروم می شود, در صورت انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است, می تواند برای تحصیل مجدد به غیر از رشته قبلی خود, در آزمون سراسری شرکت کند و درصورت قبولی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد دانشگاه پذیرنده می تواند, واحدهایی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است , با برنامه رشته جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این آیین نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد.
 
فصل هفتم
مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل
 
مرخصی تحصیلی
ماده 33 ) دانشجو می تواند پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی, در هریک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای 1 نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته برای 2 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
دانشجویان دوره شبانه می توانند در هریک از دوره های کاردانی وکارشناسی ناپیوسته حداکثر برای 2 نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته حداکثر برای 3 نیمسال متوالی یا متناوب , از مرخصی تحصیلی استفاده کنند.
تبصره 1 : موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجودر اولین نیمسال تحصیلی, با شورای آموزشی دانشگاه می باشد.
تبصره 2 : مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.
 
ماده 34 ) تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی , حداقل دوهفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال , توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.
تبصره 1 : چنانچه تقاضای مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود, تصمیم گیری بعهده شورای آموزشی دانشگاه است.
تبصره 2 : اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از دانشکده ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتباً به وی ابلاغ نماید.
تبصره 3 : عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی برعهده دانشجو می باشد.
ماده 35 ) دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل در کلیه رشته های علوم پزشکی, می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات از یک نیمسال مرخصی زایمان, بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند.
 
ماده 36 ) دانشجویانی که گواهی و عذر پزشکی موجه آنها به تائید شورای پزشکی و شورای آموزشی دانشگاه رسیده باشد می توانند از حداکثر یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.
 
مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه و همسر کارکنان دولت :
ماده 37) دانشجویی که به عنوان همسر یکی از کارکنان دولت یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه به عنوان همراه به خارج از کشور اعزام می شود می تواند با ارائه حکم ماموریت همسر و به تشخیص وتایید شورای آموزشی دانشگاه علاوه بر استفاده از میزان مرخصی مجاز در طول دوره تحصیل تا 4 سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.
 
انصراف از تحصیل :
ماده 38 ) دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه یادانشکده تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط برای یکبار حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تقاضای انصراف خود را پس بگطرد. پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد.
تبصره : دانشجوی منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.
 
فصل هشتم
انتقال و جابجایی
 
انتقال 
ماده 39 ) انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است.
 
ماده 40 ) انتقال دانشجو باتوافق دانشگاههای مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است :
1-40- ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد.
2-40- متقاضی حداقل یک نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.
3-40- واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد, حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد.
4-40- میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی, حداقل 12 باشد.
تبصره : انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند با رعایت شرایط ماده 40 و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذیربط, امکان پذیر است.
 
ماده 41) انتقال دانشجو به هریک از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد زیر :
1-41- شهادت, فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی, به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.
2-41- بیماری صعب العلاج یامعلولیت موثر دانشجو, به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد.
3-41- ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تایید مراجع ذیربط
تبصره 1 : هریک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.
تبصره 2 : برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ارائه حکم اشتغال ضروری است واگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تایید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد.
تبصره 3 : در موارد استثنائی چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و همسر او نیز در شهرستان دانشجو باشد, اگر رشته تحصیل دختر در شهرستان محل تحصیل همسر موجود نباشد, همسر او می تواند به تهران منتقل شود.
تبصره 4 : صحت هریک از موارد مذکور باید به تایید دانشگاه مقصد نیز برسد.
 
ماده 42)  انتقال از دوره های شبانه به روزانه و از دانشگاههای غیرحضوری (پیام نور) به دانشگاههای حضوری اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاههای غیردولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن باموفقیت مبداء و مقصد و رعایت ضوابط مربوطه بلامانع است.
تبصره 1 : انتقال فرزندان اعضای هیات علمی تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد.
تبصره 2 : انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خار ج از کشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد.
 
ماده 43) دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را کتباً با ذکر مورد, حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسلیم نماید.
 
ماده 44 ) دانشگاه مبداء درصورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط, موظف است حداکثر ظرف یک هفته, موافقت خود را همراه با درخواست دانشجو و ریز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دانشگاه مبداء اعلام نماید.
تبصره : درصورت موافقت با انتقال, کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع می شود.
 
ماده 45) درصورت انتقال , واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها از 12 و یا بالاتر است پذیرفته می شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از 12 و بیشتر از 10 است برعهده دانشگاه مقصد است. درهرحال عدم پذیرش واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد.
تبصره : تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی, عیناً در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل او محسوب می شود.
 
ماده 46 ) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگه مقصد صادر می شود و در آن مدرک تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهای اخذ شده در دانشگاههای مبداء و مقصد, با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود.
 
ماده 47) انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل در هر مقطع, فقط یک بار مجاز است.
 
جابجایی :
ماده 48) جابجایی دودانشجو باموافقت دانشگاههای مبداء و مقصد , پس از گذراندن حداقل یک نیمسال و در صورت احراز شرایط زیر در طول مدت تحصیل برای یک بار بلامانع است.
1-48- ادامه تحصیل هر دو دانشجو در دانشگاههای مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد.
2-48- سال ورود به تحصیل هر دو دانشجو باید یکسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوی متقاضی جابجایی نباید بیش از 50% از واحدهای دوره را گذرانده باشند.
تبصره 1 : برای جابجایی دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند, کسب مواقت دستگاه اجرایی ذیربط علاوه بر شرایط مذکور الزامی است.
تبصره 2 : جابجایی پذیرفته شدگان آزمون سراسری در هر سال تحصیلی با ارائه درخواست, پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبداء با رعایت مفاد این فصل بلامانع است.
تبصره 3 : مدرک فراغت از تحصیل دانشجویانی که جابجا شده اند, توسط دانشگاه مقصد صادر     می شود.
 
ماده 49) دانشجوی متقاضی جابجایی بایستی دو نسخه فرم مربوط به جابجایی را از دانشگاه محل تحصیل خود دریافت و تکمیل نموده و در فاصله پانزدهم الی پایان تیرماه هرسال به آموزش دانشگاه مبداء تسلیم کند.
تبصره 1 : دانشجوی متقاضی جابجایی منحصراً می تواند یک دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب کند.
تبصره 2 : تقاضای جابجایی دانشجویانی که قبلاً یکبار منتقل یا جابجا شده اند پذیرفته نخواهد شد.
 
ماده 50) دانشگاهها پس از انقضای مهلت تعیین شده نسبت به بررسی تقاضاهای رسیده اقدام و حسب مورد یک نسخه از تقاضاهای تایید شده را به همراه شرح واحدهایی که متقاضیان گذرانده اند به دانشگاه مقصد ارسال می دارند.
تبصره : جابجایی منحصراً یک بار در سال صورت خواهد گرفت و تقاضاهای جابجایی بایستی حداکثر تا پایان مردادماه به دانشگاه مقصد رسیده باشد.
 
ماده 51 ) از ابتدای شهریورماه هرسال تحصیلی تقاضاهای رسیده در شورای آموزشی و یا کمیته منتخب از شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج تصمیمات متخذه قبل از شروع نام نویسی براساس تقویم دانشگاهی , توسط معاون آموزشی دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء و از آن طریق به دانشجویان ذینفع اعلام می گردد.
تبصره : جابجایی دانشجویان متقاضی پس از تصویب شورای آموزشی و یا کمیته منتخب آن شورا امری است قطعی و برای طرفین لازم الاجرا است.
 
فصل نهم
دانشجوی میهمان
 
ماده 52 ) در مواردی که دانشجو بطور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد می تواند با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد به عنوان دانشجوی میهمان , محل تحصیل خود را بطور موقت برای مدت معین تغییر دهد.
تبصره : میهمانی از دوره های روزانه به شبانه و از دانشگاههای حضوری به غیرحضوری و از دانشگاههای دولتی به غیردولتی و برعکس ممنوع است.
 
ماده 53) میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.
 
ماده 54) میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن  یک یا چند درس باموافقت دانشگاه مبداء و دانشگاه مقصد, بشرط آنکه تعداد واحدهای درسی مذکور کمتر از 10 واحد باشد و جمع واحدهای درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نیمسال از 12 واحد کمتر و از 20 واحد بیشتر نشود, بلامانع است.
 
ماده 55) هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی و یا کارشناسی ناپیوسته و دو نیمسال در دوره کارشناسی پیوسته , در یک دانشگاه به طور تمام وقت, به صورت میهمان تحصیل کند. درهرحال واحدهایی که دانشجو به صورت میهمان, چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تک درس در یک یاچند دانشگه گذرانده است, نباید از 40 درس کل واحدهای دوره تجاوز کند.
تبصره : انتخاب واحد دانشجو, چه به صورت تک درس و چه به صورت تمام وقت باید باطلاع گروه آموزشی مربوط در دانشگاه مبداء و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.
 
ماده 56 ) واحدهایی که دانشجوی میهمان در یک یا چند دانشگاه می گذراند, عیناً در کارنامه او در دانشگاه مبداء ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد.
        حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد 12 می باشد و واحدهایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد بانمرة کمتر از 12 گذرانده است باید مجدداً بگذراند.
 
ماده57 ) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان توسط دانشگاه مبداء صادر می شود.
 
فصل دهم
تغییر رشته
 
ماده 58 ) دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته می تواند با داشتن شرایط زیر و موافقت دانشگاه ذیربط از رشته ای به رشته دیگر تغییر رشته دهد.
1-58- ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.
2-58- حداقل یک ششم وحداکثر یک دوم واحدهای دوره را گذرانده باشد.
3-58- نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.
تبصره 1 : تغییر رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته ممنوع است.
تبصره 2 : تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد دارند, با رعایت کلیه شرایط این ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذیربطامکان پذیر است.
تبصره 3 : تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاصی پیش بینی شده است موکول به احراز شرایط مربوط است.
تبصره 4 : دانشجو در طول تحصیل خود تنها یک بار می تواند تغییر رشته دهد.
 
ماده 59) تغییر رشته در مقاطع هم سطح صورت می گیرد, در غیراین صورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر امکان پذیر است.
 
ماده 60) درصورت موافقت با تقاضای تغییر رشته, دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید ثبت نام و انتخاب واحد نماید. پس از ثبت نام , دانشجو اجازه بازگشت به رشته قبلی را ندارد.
تبصره 1 : اقدام نکردن دانشجو به ثبت نام در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می شود.
تبصره 2 : دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جدید تابع مقررات رشته قبلی می باشد.
 
تغییر رشته توام با انتقال :
ماده 61) درصورتی که دانشجو هم زمان دارای شرایط انتقال و همچنین شرایط تغییر رشته باشد, تغییر رشته توام با انتقال بلامانع است.
تبصره : تغییر رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی به وزارت علوم, تحقیقات و فناوری و برعکس درصورت داشتن شرایط تغییر رشته و انتقال, بلامانع است.
 
ماده 62) دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی, با دروس رشته جدید, حداقل 80 درصد اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هریک از آن دروس نیز از 12 کمتر نباشد.
تبصره 1 : دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل منظور می شود, ولی نمرات دروس پذیرفته نشده بدون احتساب در میانگین در کارنامه دانشجو باقی می ماند. در این صورت چنانچه میانگین کل واحدهای پذیرفته نشده او کمتر از 12 باشد با تصمیم شورای آموزشی دانشگاه, جمعاً به عنوان یک نیمسال مشروطی, برای دانشجو در رشته جدید منظور می شود.
تبصره 2 : درصورتی که تعداد واحدهای دروس پذیرفته نشده دانشجو, درحدی باشد که امکان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از وی سلب کند, باتقاضای تغییر رشته او موافقت نمی شود.
 
ماده 63) متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را همراه با مدارک لازم حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه محل تحصیل خود تسلیم نماید.
 
ماده 64) چنانچه دانشجو از مقطع کارشناسی پیوسته به مقطع کاردانی تغییر رشته دهد, حداکثر مدت مجاز تحصیل برمبنای دوره کاردانی محاسبه و به ازای هر 20 واحد پذیرفته شده از دانشجو حداکثر یک نیمسال از طول مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود.
 
تغییر رشته اضطراری
ماده 65 ) چنانچه دانشجو در دوران تحصیل , دچار بیماری یا سانحه ای گردد که به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه و تایید شورای آموزشی دانشگه توانایی ادامه تحصیل در آن رشته و یا امکان بهره گیری از کارایی حاصل از آن را طبق جدول نفص عضو از دست بدهد, اجازه ادامه تحصیل درآن رشته را ندارد و می تواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگری که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیکترین نمره را دارد تغییر رشته دهد. در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده 58 باستثنای بند 1 معاف خواهد بود.
تبصره : در مواردی که دانشجو در طول دوره تحصیل دچار اختلالات روانی و رفتاری یا بیماری جسمی و نقص عضو مؤثر گردد به نحوی که توانایی ادامة تحصیل در هیچ یک از رشته های گروه آزمایشی مربوط را نداشته باشد, می تواند با نظر شورای پزشکی دانشگاه وتایید شورای آموزشی دانشگاه به رشته ای در گروه آزمایشی دیگر که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیکترین نمره را دارد, پس از کسب موافقت دانشگاه مقصد تغییر رشته دهد.
 
فصل یازدهم
پذیرش واحدهای درسی
 
ماده 66 ) معادل سازی و پذیرش دروسی که دانشجو قبلاً در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده است با رعایت شرایطی به شرح زیر مجاز است :
1-66- دانشجو باتوجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد.
2-66- دانشگه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تایید وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم تحقیقات و فناوری باشد.
3-66- تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم , تحقیقات و فناوری باشد.
4-66- محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی حداقل 80% اشتراک محتوایی داشته و نمره هریک از دروس از 12 کمتر نباشد.
تبصره 1 : معادل سازی دروس تخصصی در مقاطع هم سطح یا از مقاطع بالاتر به پایین تر امکان پذیر است.
تبصره 2 : معادل سازی و پذیرفتن دروس توسط گروههای آموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود.
تبصره 3 : نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد.
تبصره 4 : به ازاء هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو, یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود.
 
فصل دوازدهم
فراغت از تحصیل
 
ماده 67 ) میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل 12 باشد تا در رشته تحصیلی خود حب مورد مدرک کاردانی, کارشناسی پیوسته و یا کارشناسی ناپیوسته دریافت کند. درصورتی که میانگین کل نمرات دانشجو از 12 کمتر باشد چنانچه از نظر طول مدت تحصیل مانعی نداشته باشد می تواند حداکثر تا 20 واحد درسی از درسهایی را که با نمره کمتر از 12 قبول شده است در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته , در یک نیمسال تحصیلی و در دوره کارشناسی پیوسته, در 2 نیمسال تحصیلی مجدداً انتخاب و آن دروس را تکرار کند تا میانگین کل خود را جبران نماید. در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود.
تبصره 1 : درصورتی که دانشجو مطابق مفاد ماده 67 دروس تکراری را اخذ نماید و در امتحان آن دروس مردود شود, چنانچه پس از احتساب کلیه نمرات قبولی, ردی و تکراری میانگین کل وی به 12 رسیده باشد, قبولی قبلی او در آن درس ملاک عمل است و دانشجو می تواند فارغ التحصیل شود. در صورتی که میانگین کل وی به 12 نرسیده باشد, چنانچه دانشجوی مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته باشد از تحصیل محروم و اخراج می شود و در صورتی که دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته باشد, دانشجو در آن درس مردود است و علیرغم این که قبلاً در آن درس نمره قبولی کسب نموده بایستی مجدداً آن درس را با رعایت مفاد ماده 67 تکرار نماید.
تبصره 2 : دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علیرغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نماید درصورتی که مقطع تحصیلی او کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته باشد از تحصیل محروم و اخراج می شود و در صورتی که در مقطع کارشناسی پیوسته باشد براساس ماده 31 و تبصره های آن اقدام می گردد.
ماده 68) دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از مقاطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات این آیین نامه باموفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود.
تبصره 1 : تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو روزی است که آخرین نمره درسی وی توسط استاد به اداره آموزش دانشکه تحویل می شود.
تبصره 2 : باتوجه به تبصره 1 و رعایت دقیق مفاد ماده 25 ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نیمسال , زمان خاصی را برای اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آن را فراهم سازد.
تبصره 3 : قید کلمه شبانه در مدارک فراغت از تحصیل دانش آموختگان دوره های شبانه الزامی است.
 
ماده 69) این آیین نامه در 12 فصل و 69 ماده و 81 تبصره در بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 23/3/83 مصوب گردید و برای آن دسته از دانشجویانی که از سال تحصیلی 84- 1383 وارد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می شوند لازم الاجرا است و از این تاریخ به بعد تمام آیین نامه ها, بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با آن برای این گروه از دانشجویان لغو می شود.
 
 
 
 
 
 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved